نصب کانال هوا - پلی یورتان

نصب کانال هوا - پلی یورتان

مقالات کانال
دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۷


 

جهت اجرا و نصب کانال هوا که شامل انواعِ کانال گرد اعم از کانال گردِ اسپیرال و کانال گرد با درزِ طولی می باشد، باید اصولی رعایت شود که به اختصار به شرحِ سرفصلهایی از این موضوع می پردازیم:
پس از ساختِ کانال هوا،کار به مرحله ی اجرا و نصب کانال هوا می رسد،کانال هوا بوسیله ی ساپورتهایی که بوسیله ی آویزهایی بر سقف تعبیه می شود در فضای محیط تثبیت می شود.
در اجرا و نصب کانال هوا ، نوع آویزِ ساپورت عموماً از دو نوع مَتریال تحت عنوان میلگرد ساده و پیچِ متری می باشد که از دو طرف، کانالِ هوا را احاطه کرده و بوسیله ی زیره ای که بر انتهای آنها بسسته می شود و در واقع نقشِ نشیمنِ کانالِ هوا را ایفا میکند کانالِ هوا را در سقف نگه می دارد و مرحله به مرحله در طول های معین ، کانال های هوا به هم متصل می شود.
معمولاً جهتِ زیره ی ساپورت از نبشیِ نمره 3 استفاده می شود اما درصورتیکه کانال هوا از ابعاد معمولی بزرگتر باشداز نبشیِ نمره 4 و نمره 5 وحتی در بعضی موارد از ناودانی نیز استفاده می شود.
آنچه در اجرا و نصب کانال هوا نقش مهمی دارد هوابندیِ کاملِ کانال هوا در هنگام نصبِ کانال می باشد که مجری باید با دقتِ کامل در هر مرحله از اتصالِ کانالها به هم ، از هوابند شدنِ کانال نیز مطمین گردد.
ممکن است گاهی به علت نصب کانال در ارتفاعِ بالا، مجری مجبور به استفاده از داربست یا زیرپاییِ متحرک گردد که رعایتِ مسایلِ ایمنی نیز جزو اصول و مقرراتِ اجرا و نصب کانال هوا می باشد.
 
جهت مشاوره در امر نصب کانال هوا با تماس حاصل فرمایید.